आज उधमशिलता सम्बन्धि तालिमको दोश्रो कोहर्टमा सहभागीहरुलाइ काठमाडौबाट आउनुभएका बिज्ञहरुबाट तालीम दिदै।