आज उधमशिलता सम्बन्धि तालिमको दोश्रो कोहर्टमा सहभागीहरुलाइ काठमाडौबाट आउनुभएका बिज्ञहरुबाट तालीम दिदै।

आज उधमशिलता सम्बन्धि तालिमको दोश्रो कोहर्टमा सहभागीहरुलाइ काठमाडौबाट आउनुभएका बिज्ञहरुबाट तालीम दिदै।
आज उधमशिलता सम्बन्धि तालिमको दोश्रो कोहर्टमा सहभागीहरुलाइ काठमाडौबाट आउनुभएका बिज्ञहरुबाट तालीम दिदै।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *